A dokumentum iktatásra nem kerül, csak és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https:aktivdunakanyar.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.aktivdunakanyar.hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Dunakanyari Védegylet Alapítvány.

A szolgáltató székhelye: 2627 Zebegény, Jánoshegy u. 12.

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: duplakanyar@aktivdunakanyar.hu

Üzemeltetői adatok:

Dunakanyari Védegylet Alapítvány

Levelezési cím: 2627 Zebegény, Jánoshegy u. 12.
Adószám: 18942714-2-13
Nyilvántartási szám: 13-01-0003904
Bankszámlaszám (Gránit Bank): 12100011-17900438
E-mail: dunakanyari.vedegylet@gmail.com
www.dunakanyarivedegylet.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Dulinszki Miklós, 51369521

1055, Budapest

Szent István krt. 5., 4/6

Adószám: 68185451-1-41, HU68185451

mikee82@gmail.com

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2021. június hó 28. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A weboldal használatával Felhasználók elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra Felhasználó belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, – a magára nézve kötelezőnek ismeri el Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.    REGISZTRÁCIÓ

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Regisztrációs díj befizetése:

A regisztrációs díj kiegyenlítése történhet átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, az aktivdunakanyar.hu oldalán keresztül.

A weboldalon a Barion biztonságos fizetés megoldását alkalmazzuk.  Az aktivdunakanyar.hu nem fér hozzá és nem menti el a vásárló bankkártyájának adatait. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A regisztrációtól 8 napon belül elállási lehetőség van, melyet írásban kell jelezni, ezt követően a regisztrációs díj visszautalásra kerül.

Regisztrálhat:

-cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;

-jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

Regisztráló e-mail-ben a regisztrációt követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségen: office@duplakanyar.hu lesz ilyenünk?

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az duplakanyar@aktivdunakanyar.hu e-mail címen.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következő törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe:

1992. évi LXIII. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

2995. évi CXIX.tv., a kutatás és köz6vetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről

1998. évi VI. tv. az egyének védelméről;

2011. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összfüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, továbbá regisztrációjának rögzítésével elfogadja a duplakanyar.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.